Kosten, vergoeding en betalingsvoorwaarden in 2021

De tarieven voor Gespecialiseerde GGZ worden per kalenderjaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Het tarief wordt niet per gesprek, maar achteraf bepaald aan de hand van de totale tijd die aan uw behandeling is besteed. Dit is de zogenaamde diagnose- behandelcombinatie, ook wel DBC genoemd.

Lees bij vragen de info op deze link: https://lvvp.info/voor-clienten/wordt-mijn-behandeling-vergoed/

Via deze link kunt u de tarieven consulteren (bijlage 1 links op de pagina)  https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_314091_22/1/

Deze totale tijd is een optelsom van directe tijd en indirecte tijd. Onder directe tijd worden de contactmomenten verstaan (therapiesessies, telefonische consulten en emailcontact). De indirecte tijd bestaat onder andere uit tijd besteed aan verslaglegging in uw dossier, correspondentie, overleg met verwijzers, uitwerken van vragenlijstonderzoek etc. De werkzaamheden binnen de praktijk worden meestal gedeclareerd onder de noemer psychotherapie (dit valt onder de Gespecialiseerde GGZ). Soms vallen gesprekken onder de noemer psychologisch onderzoek. Al deze kosten worden vergoed uit het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Wel dient u rekening te houden met het wettelijk verplichte eigen risico van € 385,- voor ziektekosten. Mogelijk heeft u ook nog een vrijwillig (hoger) eigen risico. De meeste zorgverzekeraars innen het eigen risico zelf bij u.

Met volgende verzekeraars heb ik in 2021 een contract:

  • Zilveren Kruis Achmea; hieronder vallen Achmea, , FBTO, Interpolis, Zilveren Kruis (incl Pro Life, One underwriting health b.v.), De Friesland,

·        asr (a.s.r., Ditzo, De Amersfoortse)

  • CZ: Cz en Ohra
  • Eno (Salland zorgverzekeringen, Hollandzorg en ZorgDirect).
  • DSW; hieronder vallen DSW, inTwente, Stad Holland,

·        Menzis: Menzis: Anderzorg,

  • ONVZ (PNOZorg, VvAA, ONVZ. Jaaah),
  • OWM Zorg en zekerheid
  • VGZ; hieronder vallen NV Univé Zorg Merk Univé   Merk Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK)   Merk ZEKUR   Merk ZEKUR naturaMerk Zorgzaam Verzekerd

VGZ Zorgverzekeraar NV Merk VGZ   Merk IZZ   Merk Bewuzt  Merk MVJP

IZA Zorgverzekeraar NV Merk IZA Zorgverzekeraar NV

NV Zorgverzekeraar UMC Merk UMC

Promovendum, BeSured en National Academic

·        Caresq EUCARE/Aevitae

Heeft u een verzekering bij één van de gecontracteerde zorgverzekeraars? Dan wordt aan het einde van uw behandeling de factuur rechtstreeks aan de zorgverzekeraar gericht en is er geen sprake van een eigen bijdrage, uitgezonderd het voor iedereen geldende wettelijke eigen risico. Als ik (nog) geen contract heb met uw verzekeraar, moet u de rekening zelf betalen en later voorleggen aan uw zorgverzekeraar. Deze kunt u pas na afloop van de behandeling (of uiterlijk na een jaar, mocht de behandeling langer duren) krijgen.  Zorgverzekeraars zijn echter verplicht om een groot gedeelte van deze zogenoemde “ongecontracteerde zorg” alsnog te vergoeden. De factuur zal dan in eerste instantie naar u verzonden worden, waarna u hem zelf kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Heeft u een zogenaamde restitutiepolis, dan zal uw zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling volledig vergoeden. Heeft u een natura-polis, dan vergoedt uw zorgverzekering slechts een gedeelte van de kosten, meestal tussen de 65 en 80%.

Informeert u vooral zorgvuldig bij uw eigen verzekeraar naar de mogelijkheden in uw situatie. Mocht uw verzekeraar niet alles uitbetalen, dan is het goed om te weten dat veel werkgevers bereid blijken een deel van de kosten voor psychologische hulp van hun medewerkers te vergoeden. In bepaalde situaties is vergoeding via de Bijzondere Bijstand bij de gemeente mogelijk. Ook kunnen cliënten, in situaties waarin hen geweld is aangedaan, een beroep doen op het Schadefonds.

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2021: €  114,41 per consult.

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is  100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de g-ggz. Voor de tarieven in de g-ggz  zie hoger vermelde link.

U moet wijzigingen in naam, adres en woonplaatsgegevens aan de praktijk doorgeven, zolang niet alle financiële zaken zijn afgewikkeld. Als de gegevens niet correct blijken, worden de kosten voor het verkrijgen van de juiste gegevens bij u in rekening gebracht.

Hieronder volgen de betalingsvoorwaarden voor klinisch psychologen en psychotherapeuten van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten.

Artikel 1 Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de behandelaar en de patiënt.

Artikel 2 Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Artikel 3 De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4 Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de patiënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de patiënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5 Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de behandelaar de patiënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de patiënt in rekening gebracht. Artikel 6 Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7 Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van 25 euro.

Artikel 8 Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Aanvullende afspraken en voorwaarden betreffende afmelding: Afspraken voor gesprekken maak ik in overleg met u. Kunt u een afspraak niet kunt nakomen, dan moet u deze uiterlijk 24 werkdaguren tevoren afzeggen. Afspraken op maandag moeten uiterlijk vrijdagmiddag voor 12.00 uur worden afgezegd. Dit kan bij voorkeur mondeling of telefonisch (eventueel door de voice mail in te spreken), mailen kan ook, als u dit dan wat ruimer van tevoren wilt doen. Een afspraak die korter dan 24 werkdaguren tevoren of helemaal niet wordt afgezegd, wordt bij u in rekening gebracht, ongeacht de reden van afzegging of niet verschijnen. Dit kan namelijk niet worden doorberekend aan uw verzekeraar. Voor een psychotherapieconsult bedraagt de rekening €90,00. Deze rekening moet worden voldaan binnen 30 dagen na de datum op de factuur, anders kan de therapie niet doorgaan.
Mocht u na een telefonische aanmelding, waarna ik u dit informatiepakket stuur en een dossier aanmaak, besluiten om toch niet in behandeling te komen, dan worden de kosten voor het telefoongesprek, eventueel overleg met uw verwijzer en de administratieve handelingen in rekening gebracht bij uw verzekeraar.