De tarieven voor Gespecialiseerde GGZ worden per kalenderjaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Er wordt gedeclareerd per prestatie en facturen zullen doorgaans maandelijks tot driemaandelijks ingediend worden bij u of uw verzekeraar (indien ik een contract heb met uw verzekeraar en er sprake is van verzekerde zorg). Er is veel gewijzigd ten opzichte van de zorgsystematiek en declaraties ten opzichte van eerdere jaren. Uitgebreide informatie vindt u hier:

https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/#zvt

Via deze link kunt u de tarieven consulteren

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_724624_22/

De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering. Bovengenoemde link vertelt u daar meer over.

Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties. Voor consulten vanaf 1/1/23 wordt het eugen risico van 2023 aangesproken.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?
Op de rekening staan zorgprestaties uitgedrukt in consulten met een geplande tijd (kleine afwijkingen in de geplande tijd worden niet bijgesteld, pas als er een afwijking is van meer dan 15 minuten wordt de gepande tijd in de facturering aangepast). De meeste intake(diagnostiek)gesprekken duren 60 – 75minuten, behandelconsulten 45 of 60 minuten. In de vrijgevestigde setting zijn verschillende zorgprestaties mogelijk. In de praktijk betreft het consult diagnostiek/ consult behandeling (ook de digitale afstemming via de Cliëntenlogin van bijvoorbeeld huiswerkopdrachten en opvolging van het proces) en intercollegiaal overleg (inschakelen van een collega, toetsen van het behandelplan). Reistijd is nagenoeg nooit van toepassing in deze praktijk. Mocht dit wel zo zijn dan kan dat eveneens gedeclareerd worden. Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. Uw behandelaar in deze praktijk valt onder ambulant kwaliteitsstatuut sectie II klinisch (neuro)psycholoog.

Wat gebeurt er met uw eigen risico?

Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. LVVP-leden kunnen hier dan ook niet voor aansprakelijk gesteld worden. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico.

Met volgende verzekeraars heb ik in 2023 een contract:

  • Zilveren Kruis Achmea; Zilveren Kruis Zorgverzekeringen, Interpolis, FBTO Zorgverzekeringen, De Friesland Zorgverzekeraar, ZieZo, ProLife Zorgverzekeringen, One Underwriting Health
  • asr s.r. zorg, Ditzo Zorgverzekering
  • CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, Just, CZ Direct en de PZP (Politie Zorg Polis).
  • Eno Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg, Zorgdirect
  • DSW; DSW Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar, inTwente
  • ONVZ : ONVZ, VvAA, PNO Zorg, Jaaah.
  • Zorg en zekerheid: AZVZ
  • VGZ; Unive, ZEKUR, ZEKUR natura, VGZ, IZZ, VGZBewust, MVJP, Zorgzaam, IZA, UMC
  • Caresq Aevitae
  • Menzis: Menzis Zorgverzekeraar, AnderZorg

Mocht uw verzekeraar niet alles uitbetalen, dan is het goed om te weten dat veel werkgevers bereid blijken een deel van de kosten voor psychologische hulp van hun medewerkers te vergoeden. In bepaalde situaties is vergoeding via de Bijzondere Bijstand bij de gemeente mogelijk. Ook kunnen cliënten, in situaties waarin hen geweld is aangedaan, een beroep doen op het Schadefonds.

Het maximum tarief voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2023: €  124,16 per consult.

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is  100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de g-ggz. Voor de tarieven in de g-ggz  zie hoger vermelde link.

U moet wijzigingen in naam, adres en woonplaatsgegevens aan de praktijk doorgeven, zolang niet alle financiële zaken zijn afgewikkeld. Als de gegevens niet correct blijken, worden de kosten voor het verkrijgen van de juiste gegevens bij u in rekening gebracht.

Hieronder volgen de betalingsvoorwaarden voor klinisch psychologen en psychotherapeuten van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten.

Artikel 1 Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de behandelaar en de patiënt.

Artikel 2 Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Artikel 3 De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4 Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de patiënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de patiënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5 Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de behandelaar de patiënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de patiënt in rekening gebracht. Artikel 6 Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7 Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van 25 euro.

Artikel 8 Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Aanvullende afspraken en voorwaarden betreffende afmelding: Afspraken voor gesprekken maak ik in overleg met u. Kunt u een afspraak niet kunt nakomen, dan moet u deze uiterlijk 24 werkdaguren tevoren afzeggen. Afspraken op maandag moeten uiterlijk vrijdagmiddag voor 12.00 uur worden afgezegd. Dit kan bij voorkeur mondeling of telefonisch (eventueel door de voice mail in te spreken), mailen kan ook, als u dit dan wat ruimer van tevoren wilt doen. Een afspraak die korter dan 24 werkdaguren tevoren of helemaal niet wordt afgezegd, wordt bij u in rekening gebracht, ongeacht de reden van afzegging of niet verschijnen. Dit kan namelijk niet worden doorberekend aan uw verzekeraar. Voor een psychotherapieconsult bedraagt de rekening €90,00. Deze rekening moet worden voldaan binnen 30 dagen na de datum op de factuur, anders kan de therapie niet doorgaan.
Mocht u na een telefonische aanmelding, waarna ik u dit informatiepakket stuur en een dossier aanmaak, besluiten om toch niet in behandeling te komen, dan worden de kosten voor het telefoongesprek, eventueel overleg met uw verwijzer en de administratieve handelingen in rekening gebracht bij uw verzekeraar.

NZa-tarieven klinisch (neuro)psycholoog      in kwaliteitsstatuut sectie II
Prestatiecode Consulttype  Duur vanaf  Tarief
CO0018 Diagnostiek 5  €                       50,13
CO0083 Behandeling 5  €                       39,06
CO0148 Diagnostiek 15  €                       86,28
CO0213 Behandeling 15  €                       69,69
CO0278 Diagnostiek 30  €                     143,84
CO0343 Behandeling 30  €                     119,30
CO0408 Diagnostiek 45  €                     201,28
CO0473 Behandeling 45  €                     169,56
CO0538 Diagnostiek 60  €                     229,67
CO0603 Behandeling 60  €                     200,40
CO0668 Diagnostiek 75  €                     279,57
CO0733 Behandeling 75  €                     246,48
CO0798 Diagnostiek 90  €                     342,79
CO0863 Behandeling 90  €                     301,13
CO0928 Diagnostiek 120  €                     492,09
CO0993 Behandeling 120  €                     441,59
Generieke tarieven in kwaliteitsstatuut sectie II
Prestatiecode    Tarief
OV0007 Intercollegiaal overleg kort >5 min  €                       23,58
OV0008 Intercollegiaal overleg lang >15 min  €                       71,88
OV0012 Niet-basispakketzorg consult  €                     124,16
TC0009 Reistijd tot 25 minuten – ggz  €                       32,71
TC0010 Reistijd vanaf 25 minuten – ggz  €                       84,34