Wet- en regelgeving

Als klinisch psycholoog ben ik gebonden aan een aantal wettelijke kaders en richtlijnen/codes waarmee we ook de kwaliteit van ons vak en uw privacy borgen.

 • Beroepscode psychologen (NIP, herziene uitgave 2015) en psychotherapeuten (herziene uitgave 2007)
 • Wet BIG http://www.bigregister.nl
 • WGBO: wet Geneeskundige behandelovereenkomst
 • Wbp: wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25/5/18 AVG. Privacystatement van de praktijk is bovenaan deze pagina te vinden. 
 • Wet Meldplicht datalekken
 • Wkkgz: wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.
 • Wmg: Wet marktordening gezondheidszorg
 • Zvw: zorgverzekeringswet
 • Wbsn-z: wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg
 • Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Per 1/7/13 is deze meldcode verplicht na te volgen door zorgaanbieders.  Dit betreft een stappenplan  (LVVP) dat is te volgen bij  een overweging om melding te maken bij Veilig Thuis , het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling in geval van vermoedens van geweld en mishandeling bij een patiënt.
 • Informatiebeveiliging in de zorg
 • Beleidsregels van de NZa. http://www.nza.nl  Informatie over zorgcontracten, vergoedingen , DBC’s etc.
 • Richtlijnen van de LVVP http://www.lvvp.info. Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Hierop staat informatie voor cliënten over psychotherapie, klachtrecht, etc.

Privacy Statement

Praktijk van Limbergen privacystatement150120

kwaliteitsstatuut Praktijk van Limbergen