Wet- en regelgeving

Als klinisch psycholoog ben ik gebonden aan een aantal wettelijke kaders en richtlijnen/codes waarmee we ook de kwaliteit van ons vak en uw privacy borgen.

 • Beroepscode psychologen (NIP, herziene uitgave 2015) en psychotherapeuten (herziene uitgave 2007)
 • Wet BIG http://www.bigregister.nl
 • WGBO: wet Geneeskundige behandelovereenkomst
 • Wbp: wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25/5/18 AVG. Privacystatement van de praktijk is bovenaan deze pagina te vinden. 
 • Wet Meldplicht datalekken
 • Wkkgz: wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.
 • Wmg: Wet marktordening gezondheidszorg
 • Zvw: zorgverzekeringswet
 • Wbsn-z: wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg
 • Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Per 1/7/13 is deze meldcode verplicht na te volgen door zorgaanbieders.  Dit betreft een stappenplan  (LVVP) dat is te volgen bij  een overweging om melding te maken bij Veilig Thuis , het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling in geval van vermoedens van geweld en mishandeling bij een patiënt.
 • Informatiebeveiliging in de zorg
 • Beleidsregels van de NZa. http://www.nza.nl  Informatie over zorgcontracten, vergoedingen , DBC’s etc.
 • Richtlijnen van de LVVP http://www.lvvp.info. Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Hierop staat informatie voor cliënten over psychotherapie, klachtrecht, etc.

Privacy Statement

Praktijk van Limbergen privacystatement

kwaliteitsstatuut Praktijk van Limbergen

Praktijk van Limbergen Kwaliteitsstatuut 3.0