CRKBO_Docent[1]

Supervisie en leertherapie

Voor wie?

Binnen Praktijk van Limbergen biedt Stiene van Limbergen  supervisie en leertherapie aan psychologen/orthopedagogen in opleiding tot GZ psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog BIG. Als je in opleiding bent voor een registratie bij een andere specialistische beroepsvereniging (post HBO) is leertherapie soms ook een mogelijkheid. Check hiervoor de eisen van jouw beroepsvereniging. Ik ben geregistreerd leertherapeut bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Ik bied je een procesgerichte diagnostiek supervisie, met de nadruk op persoonlijkheidsdiagnostiek. Ik vind het fijn om mensen enthousiast te maken voor dit deel van het vak. Dit door de brug te slaan tussen theorie en de wispelturige praktijk, door behandeling en diagnostiek met elkaar te verweven. De nadruk ligt dus ook op onderzoek van de therapeutische relatie binnen een diagnostisch proces: hoe krijg je een cliënt benieuwd naar zichzelf, hoe kun je samen optrekken om stagnaties op te helderen en hoe kan diagnostisch materiaal gaan leven en zo echt relevant worden. Welkom!

In mijn aanbod leertherapie sta ik graag op een ontdekkende en openleggende manier stil bij eigen thema ’s die je in het werk raken en die in je ontwikkelproces aan de orde komen. Het is mooie kans om op een procesmatige manier kennis te maken met wat psychotherapie betekent. We gaan aan de slag met eigen vragen en doelen. Ik bied je een veilig kader om eigen valkuilen en mogelijke blinde vlekken te onderzoeken en daar verder in te gaan ontwikkelen. In mijn interventies maak ik daar gebruik van het psychodynamische referentiekader en van de schematherapie. Mocht er een gerichte vraag zijn dan kunnen ook elementen uit EMDR aan de orde komen.

Ook voor supervisie schematherapie ben je bij mij van harte welkom. In deze supervisie maken we met elkaar doelen die het brede palet van competenties van de schematherapie bestrijken. Algemene therapeutische vaardigheden zoals limited reparenting, samenwerking, je eigen flexibiliteit als therapeut en vertrouwen ontwikkelen in het model staan daarin centraal. Tevens wordt er gewerkt rond casus conceptualisatie en inzicht in de schema’s en modi. Ook begeleid ik je in de vaardigheden nodig voor schemaverandering zoals cognitieve, experiëntiële en gedragstechnieken. Je oefent met het leren inzetten van de therapeutische relatie.

Basisniveau: behaalde master psychologie of pedagogiek, basisaantekening diagnostiek in bezit bij supervisie diagnostiek

Als klinisch psycholoog – psychotherapeut dien ik me aan de eisen te houden van de verschillende registers en beroepscodes.

Procedure

Als je interesse hebt, kun je via mail of telefoon contact opnemen. In een kennismakingsgesprek bekijken we samen wat je wilt leren (bij supervisie: wat je leerdoelen zijn en bij leertherapie: wat je vraag is) en of dat aansluit bij wat ik te bieden heb. Zo ja, dan kunnen we starten. Voor AVG proof contact maken we gebruik van Clientenlogin. Als supervisor en leertherapeut dien ik me  te houden aan de privacywetgeving. Zie ook onze AVG privacyverklaring elders op de website.

Inhoud en doelstellingen supervisie

Definitie supervisie: vakgerichte begeleiding, individueel of in groepsverband, met als doel de ontwikkeling van het professionele functioneren van de supervisant, door

(a) het methodisch analyseren en evalueren van de door hem verrichte werkzaamheden op het terrein waarop de supervisie betrekking heeft en

(b) de reflectie op het professioneel functioneren van de supervisant en de ontwikkeling daarvan. Om de rol van supervisor goed te kunnen vervullen is het gewenst dat de supervisor op enige afstand staat van de dagelijkse werkomgeving van de supervisant.

Voor de inhoud waar de supervisie aan moet voldoen verwijs ik naar de eisen van jouw opleiding: die bijvoorbeeld het RINO in de regio waar jij je opleiding doet. De competenties waar je aan moet voldoen staan in je opleidingsplan . Bij supervisie maak ik  gebruik van een contract voor supervisie. Ik verwacht dat je van elke supervisie een verslagje maakt en dat toestuurt ruim voor de volgende supervisie. Daarnaast vind ik het belangrijk dat je de sessies van een aantal cliënten opneemt op camera en deze laat zien tijdens onze sessies zodat we letterlijk kunnen zien wat er gebeurt tijdens je behandelingen. Het is fijn als je een supervisie voorbereidt zodat je duidelijk hebt wat je wilt bespreken.

Afhankelijk van het aantal overeengekomen sessies plannen we na elke supervisieperiode evaluaties in (meestal per 10, 15 of 20 sessies) om te bekijken hoe het gaat met jouw proces. We kijken dan naar je leerdoelen en de competenties en praktijktoetsen en jij kunt ons als supervisor ook feedback geven. We kunnen indien nodig dan nog een en ander bijsturen en aandachtspunten opstellen voor de volgende supervisieperiode.

Inhoud en doelstellingen leertherapie

Definitie leertherapie: begeleiding, individueel of in groepsverband, met als doel het ontwikkelen van het vermogen tot zelfreflectie . Door leertherapie leert de psycholoog/pedagoog in opleiding zijn eigen reacties op (problemen van) cliënten te erkennen en herkennen. Daarnaast leert hij hoe hij zijn denkpatronen en gedrag kan beïnvloeden en daardoor zijn beroepsuitoefening kan optimaliseren.

Bij leertherapie zijn er geen specifieke eisen maar is het belangrijk dat je een vraag hebt waar je aan wilt werken. Een actieve en open houding is voldoende. Bij leertherapie vindt net zoals bij reguliere behandeling een intake plaats en als je dat nuttig vindt kunnen we gebruik maken van ROM metingen. We stellen een behandelplan op en maken gebruik van een contract voor leertherapie . Halverwege doen we een tussenevaluatie en aan het eind een eindevaluatie aan de hand van jouw klachten/doelen. De leertherapie wordt afgesloten met de ondertekening van de verklaring gegeven en ontvangen leertherapie. ).

We maken aan het eind van ons traject gebruik van evaluatieformulieren .

Frequentie, lengte en studiebelasting

Supervisie- en leertherapie sessies duren 45 minuten. Bij supervisie zijn dubbele sessies van 90 minuten ook een optie. Groepssupervisies duren bij twee deelnemers 60 minuten. De frequentie is in overleg (wekelijks of tweewekelijks). Je opleiding stelt eisen aan het aantal supervisoren en de lengte van de reeks supervisies/leertherapie. Er is voorbereidingstijd voorafgaand aan de sessies. De tijd die je hieraan besteedt verschilt per individu.

Supervisie diagnostiek vraagt soms het intensief oefenen met een interpretatiemethode, de studiebelasting daarvan varieert per instrument en behoort tot de bredere opleidinsgbelasting.

Vertrouwelijkheid

Als supervisor en leertherapeut dient Praktijk van Limbergen zich te houden aan de voor psychotherapeuten geldende privacywetgeving. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Zie ook het privacystatement op de website (AVG Praktijk van Limbergen). Voor AVG proof contact maakt Praktijk van Limbergen gebruik van Clientenlogin.

Contact

Na kennismaking wordt zowel voor supervisie als voor leertherapie het Praktijk van Limbergen supervisie / leertherapie contract ondertekend op welke deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Bedenktijd

Na ondertekening van het contract heeft de supervisant / ontvanger leertherapie 14 dagen bedenktijd en kan het contract zonder opgaaf van reden kosteloos worden geannuleerd. Dit kan schriftelijk of via mail gebeuren.

Annulering

Praktijk van Limbergen zal zich inspannen om gemaakte afspraken door te laten gaan. Bij onverhoopte annulering van een afspraak voor supervisie of leertherapie langer dan 24 uur van te voren door ofwel supervisor / leertherapeut ofwel supervisant / ontvanger leertherapie wordt in overleg naar een andere datum gezocht.

Aansprakelijkheid

Praktijk van Limbergen is niet aansprakelijk voor schade welke de supervisant / ontvanger leertherapie lijdt tijdens de uitvoering van het contract, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Praktijk van Limbergen. Als aanvulling op bovenstaande schadebeperkingen geldt dat Praktijk van Limbergen nooit tot een hoger bedrag aansprakelijk is dan waarvoor zij verzekerd is.

Eigendomsrecht

Praktijk van Limbergen heeft geen eigen cursusmateriaal.

Kosten en betaling

tarieven 2023: 45 min supervisie: 108€, 60 min 145 €; leertherapie 115€ voor een sessie van 4/50 minuten. Praktijk van Limbergen stuurt de supervisant / ontvanger leertherapie of de instelling, afhankelijk van wat is overeenkomen, maandelijks een factuur over de sessies van de afgelopen maand. Afspraken moeten minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden. Ongeacht de reden van afzegging kost een niet (op tijd) afgezegde afspraak 50 euro. Zie ook de betalingsvoorwaarden supervisie en leertherapie verderop in dit document. Als een sessie onverhoopt niet door kan gaan wordt in onderling overleg een nieuwe datum gepland. Er zijn geen extra kosten aan studiemateriaal.

Klachten

Als er vragen of klachten zijn over de supervisie of leertherapie, bespreek deze altijd eerst met de supervisor / leertherapeut. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Binnen vijf werkdagen ontvangt de supervisant / ontvanger leertherapie een bevestiging van ontvangst van de klacht. Binnen vier weken wordt de klacht inhoudelijk behandeld. Als supervisor / leertherapeut en supervisant / ontvanger leertherapie er onverhoopt samen niet uit zouden komen kan laatstgenoemde een officiële klacht indienen. Dit kan verder besproken worden via de opleidingsinstelling.

Algemene Betalingsvoorwaarden Supervisie en Leertherapie

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor supervisie en leertherapie tussen Praktijk van Limbergen , in naam van SCJE van Limberegn, klinisch psycholoog, en de supervisant/degene die leertherapie doet (hierna te noemen: supervisant).

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de sessie geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is  Praktijk van Limbergen gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening te brengen. Het tarief is 50 euro per gemiste afspraak.

Artikel 3

Maandelijks/ tweemaandelijks wordt een factuur opgestuurd voor de sessies van de maand(en) ervoor naar de supervisant met een specificatie van de besteedde tijd. In overleg wordt de factuur naar de supervisant / ontvanger leertherapie of naar de instelling gestuurd. De door Praktijk van Limbergen aan de supervisant gedeclareerde kosten voor de supervisie/leertherapie dienen door de supervisant binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de supervisant het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de supervisant een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 6

Voldoet de supervisant binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is Praktijk van Limbergen zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de supervisant. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is Praktijk van Limbergen gerechtigd verdere supervisie/leertherapie op te schorten totdat de supervisant aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.